The job that I am applying for:

Խաղաթղթավար (շաֆլեր)

  • Անհրաժեշտության դեպքում խառնել և փոխել խաղասեղանների քարտերը;
  • Կարգավորել և վերահսկողության տակ պահել գույքը, որտեղ պահվում են խաղաքարտերը, սեղանների համար նախատեսված սարքավորումները, ինչպես նաև առնչվող այլ փաստաթղթեր:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Խոսու՞մ ես անգլերեն
Click or drag a file to this area to upload.
Upload files in .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt formats, limited to 2MB
Գաղտնիության քաղաքականություն
Click here to read our privacy policy and here to read our application privacy policy.